Onka Yoruba ( 1 to 100 in Yoruba)

onka-yoruba-(-1-to-100-in-yoruba)


1-Ení or ookan, okan, ọ̀kan (for numismatics or currencies like cowries or coins).

2-È jì or Eéji (for numismatics or currencies like cowries or coins).

3-Ẹta or ẹẹ́ta (for numismatics or currencies like cowries or coins, same pattern till 19).

4-Ẹrin, ẹ̀rin or ẹẹ́rin

5-Àrún or aárùn

6-Ẹfà or ẹẹ́fà

7-Èje or eéje

8-Ẹjọ, ẹ̀jọ or ẹẹ́jọ

9-Ẹsan, ẹ̀sán or ẹẹ́sàn

10-Ẹwa,ẹ̀wá or ẹẹ́wà

11-Ọkanla, ọ̀kanlá, oókànlá

12-Ejila, èjìlá, eéjìlá

13-Ẹtala, ẹ̀talá, ẹẹ́talá

14-Ẹrinla, ẹ̀rinlá, ẹẹ́rìnlá

15-Ẹdogun (Ẹedogun, ẹ́ẹdógún)

16-Ẹrindinlogun, ẹẹ́rìndílógún

17-Ẹtadinlogun, eétàdílógún

18-Ejindinlogun, eéjìdílógún

19-Ọkandinlogun, oókàndílógún

20-Ogun, ogún, okòó or Okowo (ọkẹ owo for numismatics or currencies like cowries or coins).

21-Ọkanlelogun

22-Ejilelogun

23-Ẹtalelogun

24-Ẹrinlelogun

25-Ẹdọgbọn, ẹ́ẹdọ́gbọ̀n

26-Ẹrindinlọgbọn

27-Ẹtadinlọgbọn

28-Ejidinlọgbọn

29-Ọkandinlọgbọn

30-Ọgbọn, ọgbọ̀n, ọɡbọ̀n ǒ or Ọgbọnwo (Ọgbọn owo for numismatics or currencies like cowries or coins )

31-Ọkanlelọgbọn

32-Ejilelọgbọn

33-Ẹtalelọgbọn

34-Ẹrinlelọgbọn

35-Arundinlogoji, aárùndílogójì

36-Ẹrindinlogoji

37-Ẹtadinlogoji

38-Ejidinlogoji

39-Ọkandinlogoji

40-Ogoji, ogójì, ojì (Ooji, Ogun meji, two twenties)

41-Ọkanlelogoji

42-Ejilelogoji

43-Ẹtalelogoji

44-Ẹrinlelogoji

45-Arundinladọta

46-Ẹrindinladọta

47-Ẹtadinladọta

48-Ejidinladọta

49-Ọkandinladọta

50-Adọta (aadọta), àádọ́ta

51-Ọkanleladọta

52-Ejileladọta

53-Ẹtaleladọta

54-Ẹrinleladọta

55-Arundinlọgọta

56-Ẹrindinlọgọta

57-Ẹtadinlọgọta

58-Ejidinlọgọta

59-Ọkandinlọgọta

60-Ọgọta, ọgọ́ta, ọta (ogun mẹta, three twenties)

61-Ọkanlelọgọta

62-Ejilelọgọta

63-Ẹtalelọgọta

64-Ẹrinlelọgọta

65-Arundiladọrin

70-Adọrin (Aadọrin), àádọ́rin

See also  Where to Consult Ifa Oracle Babalawo in London / Ifa Orisha Divination with Ifa Babalawo

71-Ọkanleladọrin

72-Ejileladọrin

73-Ẹtaleladọrin

74-Ẹrinleladọrin

75-Arundilọgọrin

76-Ẹrindilọgọrin

77-Ẹtadilọgọrin

78-Ejidilọgọrin

79-Ọkandilọgọrin

80-Ọgọrin (Ogun mẹrin, four twenties), ọgọ́rin, ọrin

81-Ọkanlelọgọrin

82-Ejilelọgọrin

83-Ẹtalelọgọrin

84-Ẹrinlelọgọrin

85-Arundiladọrun

86-Ẹrindiladọrun

87-Ẹtadiladọrun

88-Ejidiladọrun

89-Ọkandiladọrun

90-Adọrun (Aadọrun), àádọ́rùn

91-Ọkanleladọrun

92-Ejileladọrun

93-Ẹtaleladọrun

94-Ẹrinleladọrun

95-Arundilọgọrun

96-Ẹrindilọgọrun

97-Ẹtadilọgọrun

98-Ejidilọgọrun

99-Ọkandilọgọrun

100-Ọgọrun (ogun marun, five twenties), ọgọ́rùn, ọrún

This Article is written by Voodoo Magic (Ogun Todaju) Love Spell (whatsapp +2349169827000) For spiritual guidance…We also sell spiritual product for wealth, protection and Open doors.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Need Help? Chat with us